• شایان فلکس با بیش از چهل سال تجربه
  • ............................................................................... شایان فلکس نامی آشنا محافظ سیم و کابل

ابعاد فلکسیبل های ساخت کارخانه شایان

کارخانه شایان ابعاد 9mm تا 100mm را تولید میکند اما اندازه های استاندار به قرار زیر میباشد

9mm -11mm – 13mm – 16mm – 21mm -25mm – 29mm – 36mm – 42mm – 48mm – 52mm – 63mm – 75mm – 100mm

که این اندازه بر اساس قطر داخلی لوله تعیین میگردد